Zápis ze schůze ZO z 20.02.2013

27.02.2013 11:09

Zápis ze schůze č. 2  ZO Krátošice z 20.02.2013

 

Místo konání:   úřadovna obecního úřadu Krátošice

 

Začátek:            20.00 hodin

 

Přítomno:          8 členů

 

Omluveni:          Zíma Martin

 

Ověřovatelé:      Pokorný, Zíma Fr.

 

Zapisovatel:       Strouhalová M.         

 

 

Starosta zahájil zasedání, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 8 členů ZO, tj. nadpoloviční většina – zastupitelstvo je usnášení schopné. Určil zapisovatele a ověřovatele a navrhl program jednání:

1/ Zahájení

2/ Projednání a schválení prodeje pozemků č. 51 a 52

3/ Projednání a schválení žádosti o odkup akcií ČS

4/ Zpráva předsedy finančního výboru

5/  Různé – pokácení lípy

6/  Diskuse

7/  Usnesení

8/ Závěr

 

Bod 1

Starosta provedl zahájení a dal hlasovat o programu jednání – program schválen všemi hlasy.

 

Bod 2

Místostarosta seznámil přítomné,  že  pozemky pč.51 a 52 podle geometrického plánu 96-5070/2012 budou rozděleny na pozemky pč. 51/1 o výměře 621m2, 51/2 o výměře 702 m2, 51/3 o výměře 141 m2, 52/1 o výměře 795 m2 a 52/2 o výměře 787 m2. Dle rozhodnutí  ZO  byly rozděleny podle pořadí podání žádostí o koupi pozemků za přítomnosti zájemců takto:

Zíma Martin, Krátošice 38   - 52/2

 Láska Vladimír a Marie, Krátošice 27 – 51/2

Strouhal Václav a Drahuše, Košice  237 – 51/1

Březinová Anna, Skopytce, část Chabrovice 15 a Jiří Šich, Komenského 1865, Tábor – 52/1

Obec Krátošice – 51/3

ZO projednalo a schválilo prodej výše uvedených pozemků  - všemi hlasy, dle podmínek uvedených v záměru o prodeji pozemků, tj za 90,- Kč m2 a že stavba rod. domu  bude započata do 1 roku od podpisu smlouvy.

 

 

Bod 3

Starosta seznámil přítomné se žádostí obchodníka s cennými papíry – Finance Zlín o odkoupení

akcií České spořitelny, které obec vlastní – ZO zamítlo prodej – všemi hlasy.

 

Bod 4

Předseda finančního výboru Kotrčka St. zhodnotil hospodaření obce za minulý rok a oznámil, že pozve  firmu Ledoservis, zastoupenou p. Kolářem Ladislavem k objasnění položení vodoinstalace k příručnímu skladu.

 

Bod 5 Různé

Zastupitel p. Kotrčka dal návrh, aby byla poražena lípa u hasičské zbrojnice z důvodu bezpečnosti .

Starosta obce požádá o vyjádření odbor životního prostředí Tábor.

 

Bod 6 Diskuse

Nebyly žádné diskusní příspěvky

 

Bod 7 – USNESENÍ ze schůze ZO Krátošice č. 2 ze dne 20.02. 2013

 

ZO projednalo a schválilo prodej pozemků 51 a 52 , rozdělených podle geometrického

plánu 96-5070/2012 na pozemky pč. 51/1 o výměře 621m2 Drahuši a Václavu Strouhalovi,

                                                              51/2 o výměře 702 m2 Marii a Vladimíru Láskovi

                                                              52/1 o výměře 795 m2 Anně Březinové a Jiřímu Šichovi

                                                              52/2 o výměře 787 m2 Martinu Zímovi

dle podmínek stanovených v záměru o prodeji pozemků  tj.  90 Kč za m2 a že stavba domu bude započata do 1 roku od podpisu smlouvy– všemi hlasy.

 

ZO projednalo a zamítlo prodej akcií ČS  - všemi hlasy.

 

 

 

Zapsala:                                                 Ověřili:                                   Starosta obce

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode