Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace
Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.


1. Úplný název povinného subjektu: Obec Krátošice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu: Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění následných úprav.

3. Organizační struktura: Starosta- František Zíma, místostarosta - Miloš Musil, předseda finanční výbor Kotrčka Stanislav, předseda kontrolní výbor Strouhal Pavel, ostatní členové ZO: Pokorný Martin, Zíma Martin, Tíkal Jaroslav, Drhovský Milan, Zdeněk Láska

4. Kontaktní údaje: Krátošice 41, 392 01 Soběstav. Telefon: 381 300 034. Email:  kratosice@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat: KB Tábor 24624301/0100

6. : 00582484

7. DPH: Obec Krátošice není plátcem DPH

8. Dokumenty: Rozpočet, závěrečný účet obce

9. Žádosti o informace: Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: komu je žádost určena, jaká konkrétní informace je požadována, kdo žádost podává. Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání: Žádost je podána dnem doručení povinnému subjektu. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu event. adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla, event. adresu pro doručování liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být též elektronická adresa. Pokud žádost neobsahuje uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu zákona. Povinný subjekt musí vyzvat žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví.li žadatel výzvě ve lhůtě do30 dnů ode dne jejího doručení a žádost nedoplní, povinný subjekt žádost odloží. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je příliš obecná vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti Pokud se žádost vztahuje k působnosti povinného subjektu obdrží žadatel požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů od jejího přijetí nebo doplnění. Pokud se k jeho působnosti nevztahuje pak žádost odloží a tuto skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Lhůtu pro poskytnutí žádosti lze ze závažných důvodů (vyhledávání informací, konzultace s jiným povinným subjektem) prodloužit max. o 10 dnů. O prodloužení lhůty musí být žadatel prokazatelně informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Je-li žádost podána elektronicky, musí být učiněna prostřednictvím elektronické podatelny, ve smyslu § 2 písm. y) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, není-li u povinného subjektu zřízena, postačí podání na jakoukoliv jeho elektronickou adresu.

11. Opravné prostředky: Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace lze podat odvolání, které povinný subjekt předloží do 15 dnů od jeho doručení současně se spisovým materiálem nadřízenému orgánu. Ten o odvolání rozhodne do 15 dnů od jeho předložení povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu Povinnému subjektu. Lhůta nelze prodloužit. Odvolání proti rozhodnutí správního orgánu: Právo podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu je uvedeno v rozhodnutí v části poučení o opravném prostředku. Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Ten spis postoupí odvolacímu orgánu, kterým je nejblíže nadřízený správní orgán, tj. Krajskému úřadu Středočeského kraje příslušnému odboru .

12. Formuláře: Obecní úřad Krátošice  nabízí  v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.

14. Předpisy: Obecně závazné vyhlášky  jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací - zdarma

16. Licenční smlouvy: Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
 

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.